गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव
ऐन तथा नियम
पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७४
Published By: पशुपंक्षि बजार प्रवर्द्धन निर्देशना         on: 2017-12-24
.
पशुजन्य पदार्थ विविधिकरण र निर्यात प्रवर्द्धन, तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरण अधिवृद्धिका लागि मुल्य श्रृङ्खला सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३
Published By: DLMP         on: 2017-02-07
.
पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३
Published By: dlmp         on: 2016-12-27
.
पशूपंक्षी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ को प्रथम संशोधन, २०७२
Published By:         on: 2015-12-07
.
साझेदारीमा मासु चिस्यान घर स्थापना र पशु तथा पशुजन्य पदार्थको सुरक्षित ढुवानीका लागि ढुवानीको साधन खरिद कार्यक
Published By:         on: 2015-10-15
.
यूवा लक्षित र्कायक्म (पशुपंक्षी बजार) कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ प्रथम संशोधन २०७२
Published By:         on: 2015-10-04
.
पशुपंक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१
Published By:         on: 2015-03-12
.
पशु सेवा विभाग अन्तर्गत सन्चालित युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१
Published By:         on: 2014-12-16
.
मिल्क एनालाईजर बितरण कार्यबिधि २०७०
Published By:         on: 2014-01-12
.
पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४
Published By:         on: 2013-10-01
.
करार तथा साझेदारी निर्देशिका २०६१
Published By:         on: 2013-03-11
.
पंक्षि नीति २०६२
Published By: DLMP         on: 2011-04-18
.
Animal Health and Livestock Services ACT 056
Published By: DLMP         on: 2011-04-18
.
पशु बधशाला र मासु जाँच प्राविधिक निर्देशिका
Published By: DLMP         on: 2011-04-18
.
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद सम्ब्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
Published By: DLMP         on: 2011-04-18
.
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५
Published By: DLMP         on: 2011-04-18
.

गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव