गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव
अवसर
  • प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन प्रणालीको विकासबाट ग्रामीण क्षेत्रका पशुपंक्षी तथा पशुपंक्षीजन्य उतपादनहरू लाई बजारको पहुंच प्रदान गर्न सकिने
  • परंपरागत शीप र उद्धमलाई प्रोत्साहित गरी ग्रामीण कृषक समुदायको आत्मवल वढाउन सिकने 
  • पशुजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग, व्यवसाय तथा बजार प्रवर्द्धनको माध्यमबाट पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायिकरण र औद्योगीकिरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्धन गर्न सिकने
  • पशुजन्य पदार्थको उत्पादन विविधिकरणको प्रशस्त सम्भावना
  • परंपरागत पशुपालन कार्यको व्यवसायिक रूपान्तरणको प्रशस्त सम्भावना
  • पशुजन्य उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वजारिकरणको सम्भावना

गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव